Pravila nagradneg natečaja

1.ČLEN
ORGANIZATOR

Organizator natečaja z nazivom "RECI TAKO, KOT JE IN DOPOLNI FRAZO" je ATLANTIC DROGA KOLINSKA doo, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana kot proizvajalec izdelkov pod blagovno znamko Cedevita Vitamin Water in lastnik blagovne znamke Cedevita Vitamin Water ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. , družba z omejeno odgovornostjo iz Zagreba, Planinska 15, OIB: 03830001847 (v nadaljevanju: Organizator). Na ozemlju Republike Slovenije v imenu in za račun Organizatorja natečaj  izvaja DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: Agencija).

Vsi udeleženci ki sodelujejo v natečaju, sprejemajo ta Pravila, so z njimi seznanjeni in se s pristopom k natečaju z njimi v celoti strinjajo.

2. ČLEN
TRAJANJE IN NAMEN NATEČAJA

Natečaj je organiziran in se izvaja na celotnem ozemlju Republike Slovenije za vse potrošnike  proizvodov iz 3.čl. teh Pravil, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na natečaj, opredeljene s temi Pravili, v obdobju od 25.5.2024. od 00:00h do 30.6.2024 do 19:59h.  

Natečaj je organiziran in se izvaja z namenom: 

 • izbire nagrajencev in podelitev nagrad v okviru tega natečaja
 • promocije Organizatorja in njegovih dejavnosti, izdelkov in ponudb s številnimi promocijskimi in marketinškimi vsebinami in dejavnostmi, vključno s pošiljanjem novic in drugih informacij o aktivnostih Organizatorja (kot so informativne ponudbe, obvestila o promocijah, novi izdelki, nagradne igre, natečaji in druge marketinške aktivnosti), ter občasno izvedbo splošne nepersonalizirane (anonimne) analize in statistične obdelave zbranih podatkov z namenom nadaljnjega izboljšanja storitev Organizatorja, njegovih spletnih strani in drugih oblik informiranja (SMS, telefonsko, na naslov prebivališča ...);
 • promocija in postavitev izdelkov Organizatorja v prodajnih prostorih.

3. ČLEN
ORGANIZACIJA IN NAČIN PRIJAVE NA NATEČAJ

Na natečaj se sme prijaviti vsak polnoletni potrošnik (fizična oseba s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji), ki na spletni strani v celoti izpolni in pravilno odda prijavni obrazec. 

Prijava poteka preko spletne strani https://recitakokakoje.com/si najkasneje do 30. 6. 2024 do 19:59. Vnesti je potrebno obvezne osebne podatke, potrebne za izbor kandidatov in doseganje namena, za katerega je natečaj organiziran skladno s temi Pravili (ime in priimek, kontaktna številka, e-mail naslov). Prav tako je potrebno v obrazcu na spletni strani izbrati eno izmed fraz in napisati čim bolj kreativno in originalno nadaljevanje fraze oz. jo dopolniti.

Vsebina, ki bo po mnenju Organizatorja žaljiva, neprimerna, drugače nezakonita in/ali namenjena oglaševanju izdelkov, ki jih Organizator šteje za konkurenčne proizvodom blagovne znamke Cedevita, bo odstranjena in izbrisana, ter ne bo upoštevana v natečaju.

Nakup izdelkov Cedevita ni pogoj za sodelovanje v natečaju. 

Kandidat lahko kadarkoli do izbora končnih kandidatov (v primeru, da je udeleženec izbran na natečaju) prekliče svojo prijavo na natečaj. Preklic je potrebno zahtevati v pisni obliki po elektronski pošti na e-mail naslov Organizatorja [email protected]. V tem primeru se  udeleženec izključi iz nadaljnjega sodelovanja v natečaju, njegovih osebnih in drugih podatkov, pridobljenih v natečaju, pa ni dovoljeno uporabljati in obdelovati za noben namen.

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni, lastniki in vodstvo Organizatorja ali Agencije in njenih povezanih podjetij ter člani njihovih ožjih družin (zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci, bratje, sestre in pravno izenačene osebe), oziroma druge osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri organizaciji in izvedbi tega natečaja.

4. ČLEN

Vse pravilno poslane prijave udeležencev iz 3. čl., preko spletne strani https://recitakokakoje.com/si najkasneje do 30. 6. 2024 do 19:59h se vnašajo v centralno bazo prijav kandidatov. 

5. ČLEN

Pravila natečaja bodo objavljena na spletni strani https://recitakokakoje.com/si

6. ČLEN
ŠTEVILO PRIJAV

Vsak kandidat sme v natečaju sodelovati z več prijavami. V primeru, da kandidat prijavo odda večkrat, je lahko nagrajen samo enkrat. Večkraten vnos podatkov v prijavni obrazec ne poveča možnosti izbora kandidata, pri izboru pa se upošteva zgolj najboljša prijava.

7. ČLEN

NAGRADNI SKLAD

Dobitniki prejmejo nagrade, ki so opredeljena v nagradnem skladu.

Nagradni sklad vsebuje:

Devet (9) nagrad za najboljše nadaljevanje besedne zveze po izboru strokovne komisije:

Devet zmagovalcev bo prejelo vsak kos oblačila iz promocijske kolekcije vitaminske vode Cedevita z natisnjenim zmagovalnim stavkom:

Trije nagrajenci bodo prejeli pulover s kapuco Cedevita vitaminska voda z natisnjeno zmagovalno frazo nagrajenca. Poleg tega prejme tudi paket Cedevita vitaminske vode. Skupna vrednost nagrade je 88,67 € (DDV je vključen).

Trije izžrebanci bodo prejeli vrečko Cedevita vitaminske vode z natisnjeno zmagovalno frazo. Poleg tega prejme tudi paket Cedevita vitaminske vode. Skupna vrednost nagrade je 56,67 € (DDV je vključen).

Trije nagrajenci bodo prejeli Cedevita vitaminska voda majico z natisnjeno zmagovalno frazo nagrajenca. Poleg tega prejme tudi paket Cedevita vitaminske vode. Skupna vrednost nagrade je 50,87 € (DDV je vključen). 

Nagrajenec ne more zahtevati denarne protivrednosti nagrade, niti je ne more prenesti na drugo osebo.      

Način in obseg realizacije obe stranki določita ob prevzemu nagrade.

8. ČLEN
IZBOR FINALISTOV IN KONČNEGA NAGRAJENCA

V natečaju  bo Organizator skupno izbral devet (9) dobitnikov in vsakemu podelil eno (1) nagrado.

Izbor dobitnikov bo glede na oddane prijave opravila komisija, sestavljena iz skupaj treh predstavnikov Organizatorja in Agencije.

Strokovna komisija bo na podlagi prijavljenih  materialov (opis) ocenjevala skladnost s podobo in vrednotami blagovne znamke Cedevita, kot tudi vsebinsko kakovost izdelkov. Strokovna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala naslednje kriterije:

 1. Originalnost izdelkov
 2. Kreativnost 
 3. Kakovost in komunikacijska jasnost izdelkov
 4. Faktor originalnosti in presenečenja
 5. Sporočilnost

Izbor nagrajencev s strani komisije na podlagi zgoraj navedenih meril je dokončen in ugovor ni možen.

9. ČLEN

O izboru devetih (9) dobitnikov se vodi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas izbora, imena, priimke in naslove prisotnih članov strokovne komisije in izbranih kandidatov (ime, priimek).

O rezultatih natečaja na podlagi katerega bodo izbrani končni nagrajenci se vodi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas izbora, imena, priimke in naslove prisotnih članov komisije in nagrajenca (ime, priimek).

10. ČLEN
OBJAVA FINALISTOV IN KONČNEGA NAGRAJENCA

Imena devetih (9) dobitnikov bodo objavljena najkasneje 3 tedne po zaključku natečaja, torej do 8. 7. 2024 na spletni strani https://recitakokakoje.com/si. Dobitniki bodo po končnem izboru obveščeni tudi pisno po elektronski pošti najkasneje v osmih (8) dneh po zaključenem izboru s strani Organizatorja. 

Vsi udeleženci v natečaju se z udeležbo v natečaju izrecno strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek) na spletnem mestu https://recitakokakoje.com/si

11. ČLEN
NAGRADE

Dobitniki, ki izpolnjujejo pogoje iz teh Pravil, bodo najkasneje v osmih (8) dneh po objavi dobitnikov na spletni strani https://recitakokakoje.com/si s strani Organizatorja pozvani k prevzemu nagrade, ki bo definiral obseg, način in pogoje prevzema nagrade.  

Dobitnik mora najprej Organizatorju posredovati vse potrebne podatke za predajo nagrade (naslov stalnega prebivališča, ki mora biti na ozemlju Republike Slovenije, davčno številko v Republiki Sloveniji) v sedmih (7) dneh po prejemu obvestila o upravičenosti do nagrade, poslanega s strani Organizatorja. V nasprotnem primeru se šteje, da se je dobitnik odpovedal nagradi.

Če Organizator od glavnega nagrajenca za potrebe izročitve nagrade potrebuje še kakršne koli dodatne podatke, jih mora glavni nagrajenec dostaviti  posredovati v petih (5) delovnih dneh od datuma prejema poziva  k predložitvi podatkov, sicer ima Organizator pravico, da nagrade temu nagrajencu ne podeli.

Agencija ali Organizator lahko posameznega udeleženca izključita iz izbora in zahtevata vračilo morebitne že podeljene nagrade oz. se odločita, da se nagrada ne podeli, če Agencija ali Organizator utemeljeno ugotovita, da udeleženec ni spoštoval Pravil natečaja oz. je na kakršen koli način kršil katero koli pravilo natečaja ali določilo veljavne zakonodaje.

12. ČLEN
AVTORSKE PRAVICE

Vsak udeleženec, ki Organizatorju pošlje svojo prijavo v skladu s 3. členom teh Pravil s poslano prijavo v pisni obliki s tem potrjuje sodelovanje v natečaju in jamči, da je poslani pisni material njegovo avtorsko delo in na Organizatorja prenaša vse materialne avtorske pravice brez časovne in teritorialne omejitve.  

13. ČLEN
PRENEHANJE OBVEZNOSTI

S prevzemom nagrade prenehajo vse obveznosti Organizatorja do končnega nagrajenca. Organizator ne krije stroškov zavarovanja ali kakršnih koli drugih stroškov ali zakonskih dajatev, ki so obvezne za končnega nagrajenca  zaradi izročitve ali po izročitvi nagrade.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti ali stroškov, ki bi jih končni nagrajenec imel po prevzemu nagrade in so nastali kot posledica dejanj Agencije ali tretjih oseb, ki organizirajo in izvajajo svoje obveznosti v zvezi z natečajem.

14. ČLEN
PREKINITEV NATEČAJA

Natečaj se lahko prekine samo v primeru nastanka okoliščin, za katere Organizator ne odgovarja ali zaradi dogodkov, ki jih  ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Udeleženci in ostali zainteresirani bodo o prekinitvi natečaja obveščeni po elektronskih ali drugih javnih medijih.

15. ČLEN
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV; PRAVICA DO OBJAVE PODATKOV O SODELUJOČIH

S sodelovanjem v natečaju se udeleženci strinjajo in dovoljujejo, da lahko Organizator, v kolikor postanejo finalisti in/ali izbrani nagrajenec, brez nadomestila njihove osebne podatke uporablja in objavlja v tiskanem, zvočnem, slikovnem in video gradivu: ime, priimek, naslov, fotografija, video gradivo in druge informacije, ki jih udeleženec/kandidat ponudi z namenom javne objave rezultatov natečaja, tako ob objavi zmagovalcev kot podpisu pogodbe o sodelovanju, kot tudi pri objavi reportaž, člankov ali podobnega gradiva v zvezi z natečajem. Na zahtevo Organizatorja bo kandidat dal svoje soglasje tudi v pisni obliki.

Kot upravljavec zbirke osebnih podatkov kandidatov in nagrajenca natečaja Organizator zbira, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencevizključno za izvedbo natečaja in promocijske namene v skladu s Pravili. 

Udeleženec se strinja, da se njegovi osebni podatki lahko uporabljajo tudi za anonimne (nepersonalizirane) analize in statistiko dostavljenih podatkov.

Po prijavi v natečaj bo lahko udeleženec na posebno zahtevo Organizatorju z aktivnim pritrdilnim dejanjem dal soglasje k uporabi zahtevanih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo in profiliranje osebnih podatkov, uporabo podatkov pri povezanih družbah Organizatorja itd.) in bo, po želji zagotovil tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo za določene in druge namene.

Udeleženec lahko dano privolitev kadarkoli prekliče tako, da Organizatorju po navadni ali elektronski pošti pošlje zahtevo na elektronski naslov [email protected].

Družba uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotovi udeleženec. Udeleženec je odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov in je dolžan pravočasno obvestiti Organizatorja o vsaki spremembi teh podatkov.

Udeleženec ima pravico kadarkoli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator, prav tako ima pravico zahtevati prekinitev njihove obdelave v primerih, ko Organizatorju obdeluje podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa, zlasti če Organizatorju osebne podatke uporablja za namene neposrednega trženja.

Za uveljavljanje pravic in obveznosti, povezanih z uporabo osebnih podatkov, lahko kandidat Organizatorju piše na elektronski naslov ali naslov sedeža Družbe oziroma ravna po navodilih v prejetem promocijskem gradivu. 

Udeleženec se zaveda in se izrecno strinja, da lahko Organizatorju posamezne naloge v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu podatkov, in sicer DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto. Pogodbeni obdelovalec podatkov lahko osebne podatke obdeluje le v okviru pooblastila ali naročila, ki ga prejme od Organizatorja, v skladu z veljavno zakonodajo in z opredeljenimi nameni.

Osebni podatki se uporabljajo in shranjujejo, dokler jih udeleženci ne prekličejo v skladu s Pravili, razen če zakon ne določa drugače.

Udeleženci smejo kadar koli zahtevajo izbris ali prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za določen namen. Če takšno zahtevo vložijo med trajanjem natečaja do objave končnega izbora in če gre za uporabo njihovih osebnih podatkov za namene natečaja, prenehajo sodelovati v natečaju.

Udeleženec je obveščen in se strinja, da Organizator izvaja določene aktivnosti, povezane z obdelavo njegovih osebnih podatkov preko obdelovalca v EU in/ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki osebne podatke obdeluje v imenu upravljavca baze podatkov). 

Pri tem bo organizator podatke prenesel zakonito in izbral obdelovalca podatkov, ki ustreza predpisanim varnostnim standardom, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov. 

Organizator si bo prizadeval z vsemi razumno koristnimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi zagotoviti, da se osebni podatki udeležencev natečaja obdelujejo in uporabljajo na varen način, brez možnosti zlorabe in vdora v sistem, v skladu z veljavno zakonodajo.

Druge podrobnosti v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov ter uveljavljanjem svojih pravic najdete v pravilih zasebnosti in politiki piškotkov, objavljeni na spletni strani https://recitakokakoje.com/si

Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, ali če ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba, in sumi, da je zlorabil natečaj.

Udeleženec, ki sodeluje v natečaju, sprejema vse pravice in obveznosti, opredeljene v Pravilih, in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov ter ravnanjem z njimi.

16. ČLEN
DAVČNE OBVEZNOSTI

V Sloveniji so nagrade so obdavčene v skladu z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence plačal Organizator nagradne igre. Bruto vrednost nagrad je vključena v letno davčno osnovo (tj. pri odmeri dohodnine). Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine (42,00 eur), obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi (po stopnji 25%). Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, bremenijo nagrajence. Organizator sme zahtevati davčno številko v Republiki Sloveniji v primeru, da je udeleženec nagrajenec v nagradnem natečaju. V kolikor potrebnih podatkov prejemnik nagrade ne bo posredoval, Organizator nagrade temu prejemniku ne bo podelil.

17. ČLEN
DOKUMENTACIJA

Dokumentacijo v zvezi z natečajem hrani Organizator ali Agencija, odvisno od namena hrambe, in sicer:

 • dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo natečaja in ta Pravila se hranita v prostorih Agencije pet (5) let;
 • dokumentacija v zvezi z izbranimi finalisti in končnim dobitnikom(obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po izteku zgoraj navedenih rokov Organizator ali Agencija dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti. 

18. ČLEN
KONČNE DOLOČBE

Vsak, ki sodeluje v natečaju, sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil.

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ali kako drugače neprimerne prijave v natečaju. Odločitev Organizatorju o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnega koli spora ali dvoumnosti se ta Pravila štejejo za primarna v zvezi z drugimi objavami, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentična razlaga teh Pravil je izključno v domeni Organizatorja.

Organizator natečaja si pridržuje pravico do spremembe teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo Organizator zainteresirane obvestil z objavo na spletni strani https://recitakokakoje.com/si.

Vse osebe, povezane z natečajem (npr. Organizator, Agencija, udeleženci...), se strinjajo, da bodo spore iz tega natečaja reševale sporazumno, v nasprotnem je za odločanje v zadevi stvarno pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. 

Ta Pravila začnejo veljati z dnem sprejetja.

 

Ljubljana, 20. 5. 2024

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

 • Potrebni piškotki zagotavljajo bistveno funkcionalnost. Spletna stran brez piškotkov ne more pravilno delovati in jih lahko izključite le s spreminjanjem nastavitev brskalnika.