Pravila nagradnog konkursa

Pravila nagradnog konkursa

ČLAN 1.
ORGANIZATOR

Organizator Nagradnog konkursa pod nazivom „Reci tako kako je i nastavi slogan" na području Republike Srbije je ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana kao proizvođač proizvoda pod markom Cedevita Vitamin Water, kao i vlasnik robne marke Cedevita Vitamin Water ATLANTIC CEDEVITA d.o.o., društvo sa ograničenom odgovornošću iz Zagreba, Planinska 15, OIB:03830001847 (u daljem tekstu zajedno: Organizator. Na teritoriji Republike Srbije nagradni konkurs sprovodi u ime i za račun Organizatora agencija DROM, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto (u daljem tekstu: Agencija).
Svi učesnici koji učestvuju u nagradnom konkursu prihvataju ova Pravila, upoznati su sa njima, a samim učešćem u nagradnoj igri u potpunosti su saglasni sa njima.

ČLAN 2.
TRAJANJE I SVRHA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs organizuje se i sprovodi na celokupnom području Republike Srbije za sve potrošače proizvoda iz čl. 3. ovih Pravila koji ispune uslove za učešće u nagradnom konkursu definisanom ovim Pravilima, u periodu od 00:00h 25.05.2024. do 19:59h 30.06.2024. godine.

Nagradni konkurs priređuje se i sprovodi u svrhu:

  • promocije Organizatora i njegove delatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obaveštenja o aktuelnostima Organizatora (kao npr. informativne ponude, obaveštenja o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, konkursima i drugim marketinškim aktivnostima), te uz povremeno sprovođenje opšte nepersonalizovane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljih poboljšanja usluga Organizatora i internet i drugih oblika informisanja (SMS, telefonski, na adresu stanovanja…);
  • unapređenja i plasmana proizvoda Organizatora u prodajnim objektima.
  • izbora pobednika i podelu nagrada u okviru ovog konkursa

ČLAN 3.
ORGANIZACIJA I NAČIN UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU

U nagradnom konkursu može da učestvuje svaki punoletni potrošač (fizička osoba sa prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Srbiji) koji na web stranici pravilno ispuni i pošalje prijavni obrazac.

U nagradnom konkursu ne mogu da učestvuju delatnici, vlasnici i uprava Organizatora ili Agencije i njihovih povezanih društava, kao ni članovi njihove uže porodice (bračni partner, vanbračni partner, roditelji, deca, braća, sestre i sa njima zakonski jednake osobe), niti druge osobe koje na bilo koji način učestvuju pri organizovanju i sprovođenju ovog nagradnog konkursa.

Prijava se vrši putem web stranice https://recitakokakoje.com/rs najkasnije do 30.06.2024. do 19:59. U sklopu prijave potrebno je odabrati frazu iz padajućeg menija u obrascu i za nju na što kreativniji i originalniji način napisati odgovarajući nastavak ili objašnjenje na temu "Reci tako kako je i nastavi slogan”.

Potrebno je u prijavi uneti obavezne lične podatke, koji su neophodni za odabir kandidata i postizanje svrhe radi koje se konkurs organizuje u skladu sa ovim Pravilima (ime i prezime, kontakt broj, adresa e-pošte).

Sadržaj koji će, prema mišljenju Organizatora, biti uvredljiv, neprimeren, na drugi način protivzakonit i/ili namenjen reklamiranju proizvoda za koje Organizator smatra da su konkurentni proizvodima robne marke Cedevita Vitamin Water, biće uklonjen i obrisan i neće biti uzet u obzir u nagradnom konkursu.

Kupovina proizvoda Cedevita nije uslov za učestvovanje u nagradnom konkursu.

Učesnik može u bilo kom trenutku da povuče svoju prijavu za konkurs do konačnog odabira konačnih dobitnika i nagrade (u slučaju da je učesnik izabran na konkursu). Povlačenje prijave se mora zatražiti pismeno, putem e-pošte na e-adresu Organizatora [email protected]. U tom je slučaju učesnik isključen iz daljeg učestvovanja u nagradnom konkursu, a njegovi lični i drugi podaci dobijeni putem nagradnog konkursa ne smeju se koristiti i obrađivati ​​u bilo koju svrhu.

ČLAN 4.
Sve ispravno poslate prijave učesnika putem web stranice https://recitakokakoje.com/rs unose se u centralnu bazu podataka prijava učesnika.

ČLAN 5.
Pravila nagradnog konkursa biće objavljena na web stranici https://recitakokakoje.com/rs.

ČLAN 6.
BROJ PRIJAVA

Svaki učesnik sme da učestvuje u nagradnom konkursu sa više prijava. U slučaju da učesnik prijavu podnosi više puta, može biti nagrađen samo jedanput, stoga se samo najbolja prijava uzima u obzir tokom postupka odabira.

ČLAN 7.
NAGRADNI FOND

Dobitnici dobijaju nagrade koje su definisane u nagradnom fondu.

Fond nagrada sastoji se od:
Devet (9) nagrada za najbolji nastavak fraze po izboru stručne komisije:
Devet dobitnika dobija po jedan odevni predmet iz promotivne kolekcije Cedevita vitaminske vode odštampan sa pobedničkom frazom dobitnika i to kako sledi u nastavku:

Troje dobitnika osvaja Cedevita vitaminska voda duks sa kapuljačom na kom će biti odštampana pobednička fraza dobitnika. Uz to, dobija i paket Cedevita vitaminske vode. Ukupna vrednost nagrade je 10.600 RSD (PDV je uključen).

Troje dobitnika osvaja Cedevita vitaminska voda torbu na kojoj će biti odštampana pobednička fraza dobitnika. Uz to, dobija i paket Cedevita vitaminske vode. Ukupna vrednost nagrade je 6.800 RSD (PDV je uključen).

Troje dobitnika osvaja Cedevita vitaminska voda majicu na kojoj će biti odštampana pobednička fraza dobitnika. Uz to, dobija i paket Cedevita vitaminske vode. Ukupna vrednost nagrade je 6.000 RSD (PDV je uključen).

Nagrade nisu zamenjive za novac, druge nagrade ili usluge, niti su prenosive na druge osobe.
Slika nagrade na promotivnim materijalima je simbolična.

ČLAN 8.
IZBOR KANDIDATA

U nagradnom konkursu Organizator će odabrati devet (9) dobitnika i podeliti svakom jednu nagradu.

Odabir dobitnika među pristiglim prijavama vršiće komisija koju čine sveukupno tri predstavnika Organizatora i Agencije.

Na osnovu prijavljenih nastavaka jedne od postavljenih fraza (dodata rečenica), komisija će proceniti usklađenost sa imidžem i vrednostima brenda Cedevita vitamin water, kao i sadržajni kvalitet dodate rečenice. Komisija će kod procene uzeti u obzir sledeće kriterijume:

1. Originalnost sadržaja
2. Kreativnost
3. Kvalitet i jasno komuniciranje
4. Faktor originalnosti i iznenađenja
5. Poruka koja se šalje

Odabir nagrađenih od strane komisije, na osnovu gore navedenih kriterijuma, je konačan, a prigovor nije moguć.

ČLAN 9.

O izboru devet (9) dobitnika vodi se zapisnik koji mora da sadrži: mesto i vreme izbora, imena, prezimena i adrese prisutnih članova komisije i odabranih kandidata (ime, prezime).

ČLAN 10.

IZBOR KONAČNIH DOBITNIKA

Imena 9 dobitnika biće objavljena nakasnije pet dana nakon završetka konkursa, odnosno do 05.07.2024. na web stranici https://recitakokakoje.com/rs

Dobitnici će o nagradi biti obavešteni putem email adrese najkasnije u roku od 8 dana po zaključenom odabiru od strane Organizatora.

Svi učesnici nagradnog konkursa učestvovanjem u konkursu izričito se slažu sa objavljivanjem njihovih ličnih podataka (ime, prezime) na web stranici https://recitakokakoje.com/rs

ČLAN 11.
NAGRADE

Dobitnici nagrade, koji ispunjavaju uslove iz ovih Pravila, biće pozvani na preuzimanje nagrade od Organizatora najkasnije osam (8) dana nakon objave dobitnika na web stranici https://recitakokakoje.com/rs kada će se precizno definisati opseg, način i uslovi korišćenja nagrade.

Dobitnik mora da dostavi Organizatoru sve potrebne podatke za dodelu nagrade (adresa prebivališta koja mora da bude na teritoriji Republike Srbije) u roku od 7 dana od prijema poziva za preuzimanje nagrade koju je poslao Organizator. U suprotnom, smatra se da se dobitnik odrekao nagrade i Organizator može da odabere drugog dobitnika.

Ako su Organizatoru potrebne neke dodatne informacije zbog nagrade, dobitnik ih mora dostaviti u roku od 5 radnih dana od dana prijema poziva za dostavu podataka, u suprotnom Organizator ima pravo da ne dodeli nagradu tom dobitniku i ima pravo da odabere drugog dobitnika.

U slučaju da dobitnik ne preuzme nagradu ni nakon naknadnog roka, gubi pravo na nju i u njemu definisane nagrade.

Agencija ili Organizator mogu da isključe pojedinog učesnika iz nagradnog konkursa i da zahtevaju povrat već dodeljene nagrade ili mogu da odluče da ne dodele nagradu ako opravdano utvrde da se učesnik nije pridržavao Pravila konkursa ili je na bilo koji način prekršio bilo koje pravilo konkursa ili odredbu važećeg zakona.

ČLAN 12.
AUTORSKA PRAVA

Svaki učesnik koji pošalje svoju prijavu na nagradni konkurs Organizatoru u skladu s Članom 3 ovih Pravila, time potvrđuje svoju prijavu i saglasnost za učestvovanje u nagradnom konkursu i garantuje da je prijavljeni pisani materijal (dodata rečenicu na postavljenu frazu) isključivo njegovo originalno autorsko delo i prenosi sva materijalna autorska prava na pisani materijal Organizatoru bez prostornih, vremenskih i teritorijalnih ograničenja.

ČLAN 13.

PRESTANAK OBAVEZA

Preuzimanjem nagrade ili istekom roka za preuzimanje nagrade ukoliko je dobitnik ne preuzme, prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitnicima. Organizator ne snosi bilo kakvu odgovornost niti troškove koji bi proizašli dobitnicima uručenjem ili nakon uručenja nagrade.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ili troškove koje je dobitnik imao nakon preuzimanja nagrade ili koji su nastali kao rezultat radnji Agencije ili trećih strana koje organiziuju i sprovode svoje obaveze u vezi sa nagradnim konkursom.

ČLAN 14.
PREKID NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da spreči, otkloni ili izbegne. Učesnici će o prekidu nagradnog konkursa biti obavešteni putem elektronskih ili drugih javnih medija.

ČLAN 15.
ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA; PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Učestvovanjem u nagradnom konkursu, učesnici su saglasni i pristaju da, ako postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade da koristi i javno objavi u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove lične podatke: ime, prezime, adresu, sliku i druge podatke koje mu učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog konkursa, kako prilikom objave dobitnika i dodele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih za nagradni konkurs. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

Organizator, kao rukovodilac zbirke ličnih podataka učesnika i dobitnika nagradnog konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka učesnika nagradnog konkursa i dobitnika nagrada isključivo u svrhu sprovođenja nagradnog konkursa i promotivne svrhe Organizatora u koje je ovaj nagradni konkurs organizovan, skladno ovim Pravilima.

Učesnik se slaže da se njegovi lični podaci mogu koristiti za anonimne (nepersonalizovane) analize i statistiku dostavljenih podataka.

Prilikom prijave na nagradni konkurs, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje datih obaveznih ličnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalizovani pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe.

Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kom trenutku da povuče slanjem zahteva na e-mail adresu
[email protected].

Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran da pravovremeno obavesti Organizatora o njihovoj promeni.

Učesnik ima pravo da u bilo kom trenutku zatraži informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator, te može da uloži i prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator zasniva na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi u svrhe direktnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora ili prema uputstvu na dostavljenim promotivnim materijalima.

Dobitnik je svestan i izričito se slaže da Organizator može da poveri pojedinačne zadatke u vezi sa obradom stečenih ličnih podataka ugovornom obrađivaču podataka, a to je DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto.
Ugovorni obrađivač podataka može obrađivati lične podatke samo u okviru odobrenja ili naloga primljenog od Organizatora, u skladu sa važećim zakonodavstvom i u određene svrhe.

Lični podaci upotrebljavaće se i čuvati ​​sve dok ih učesnici ne opozovu u skladu sa Pravilima, ako zakonom nije drugačije određeno. Učesnici mogu u bilo kom trenutku da zatraže brisanje ili prestanak korišćenja svojih ličnih podataka u određenu svrhu. Ako podnesu takav zahtev tokom trajanja nagradnog konkursa do objave konačnog odabira i ako se tiče upotrebe njihovih ličnih podataka u svrhe nagradnog konkursa, oni prestaju da učestvuju u konkursu.

Učesnik je informisan i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade ličnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje lične podatke u ime rukovodioca zbirke podataka). Pri tome će Organizator prenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primerene sigurnosne standarde koji garantuju visoki stepen zaštite ličnih podataka.

Svi lični podaci će biti zaštićeni primenom primerenih organizacijskih i tehničkih mera, te će se sa istima postupati zakonito i pošteno skladno važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka.

Ostale pojedinosti o obradi i zaštiti ličnih podataka i ostvarivanju vaših prava mogu se naći u pravilima o privatnosti i pravilima o kolačićima objavljenim na web stranici https://recitakokakoje.com/rs
Učesnik koji učestvuje u Nagradnom konkursu prihvata sva prava i obaveze definisane Pravilima i potvrđuje da je svestan svrhe upotrebe svojih ličnih podataka i postupanja sa njima.

Organizator zadržava pravo da u bilo kom trenutku poništi prijavu učesnika u sledećim slučajevima:

  • prijave učesnike za koje se utvrdi da nisu ispunili sve korake potrebne za kvalifikaciju za nagradni konkurs,
  • prijavljeni sadržaj nije delo učesnika koji ga prijavljuje. U slučaju sumnje, učesnik je dužan da odgovori u roku od 24 sata na upit Organizatora i pruži relevantan dokaz,
  • prijave učesnika koji se koriste lažnim podacima ili lažnim profilima,
  • prijave učesnika čiji su sadržaji uvredljivi ili na drugi način neprimereni.

Organizator će diskvalifikovati učesnika ili dobitnika ukoliko utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe lične podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloletnoj osobi, kao i ako ima sumnju na zloupotrebu nagradnog konkursa.

ČLAN 16.
PORESKE OBAVEZE

Svi eventualni porezi i druga davanja u vezi nagrade podmiruju se u skladu sa pozitivnim propisima države dobitnika nagrade.

ČLAN 17.
DOKUMENTACIJA

Dokumentaciju u vezi sa konkursom čuva Organizator, u zavisnosti od namene i skladištenja, i to:

  • dokumentaciju vezanu za organizaciju i sprovođenje konkursa i ova Pravila čuvaju se u prostorijama Organizatora pet (5) godina;
  • dokumentaciju koja se odnosi na odabrane finaliste i konačne dobitnike (obaveštenja o ličnim podacima, poreska dokumentacija) vodi se u skladu sa važećim poreskim i računovodstvenim propisima

Nakon isteka gore navedenih rokova, Organizator ili Agencija uništiće dokumentaciju u skladu sa svojim internim aktima.

ČLAN 18.
ZAVRŠNE ODREDBE

Učesnik koji učestvuje u nagradnom konkursu prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. Organizator nije odgovoran za kasne, nepotpune ili na drugi način neprikladne prijave na konkurs. Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim za konkurs i pravila vezana za njega konačna je i odnosi se na sve kandidate. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, smatraće se da su ova Pravila primarna u odnosu na druge publikacije, bilo u štampanpm, elektronskom ili bilo kom drugom obliku.
Autentično tumačenje ovih Pravila isključivo je u domenu Organizatora.

Organizator zadržava pravo izmene ovih Pravila ako to zahtevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. Organizator će obavestiti zainteresovane strane o svim mogućim izmenama ovih Pravila objavljivanjem na web stranici https://recitakokakoje.com/rs.

Sve osobe povezane sa konkursom (npr. Organizator, Agencija, dobitnici...) slažu se da će se sporovi proistekli iz ovog konkursa rešavati sporazumno, u protivnom je sud u Beogradu nadležan za odlučivanje o slučaju.

Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja.

Beograd, 15.05.2024.

Koristimo kolačiće kako bismo osigurali najbolje korisničko iskustvo na našoj veb stranici. Molimo Vas da posetite Politiku kolačića, za više informacija o tome kako i zašto se koriste kolačići na ovom sajtu.

  • Ovi kolačići su neophodni za rad veb sajta i ne mogu da se isključe u našim sistemima, jer bi omeli pravilan rad. Možete da podesite pregledač da blokira ove kolačiće ili da vas upozori na njih, ali neki delovi sajta možda neće raditi.